Stratégiai dokumentum

Stratégiai dokumentum

STRATÉGIAI DOKUMENTUM

 

 

 

A Mazsola Csana Nonprofit Kft. Debrecen egyik legnagyobb családi napközi hálózatát alakította ki az elmúlt években, mindemellett rendszeresen tart szülésfelkészítő tanfolyamokat, szoptatási és gyermeknevelési tanácsadást, valamint munka és magánélet tanácsadással is segíti a családokat. 2010-ben hoztuk létre az első két családi napközinket:

 

 Fecsegő Családi Napközi

 

 Tipegő Családi Napközi

 

 Pár év múlva kialakításra került az:

 

 Eszterlánc Családi Napközi

 

Mindhárom napközinkbe 20 hetes kortól várjuk a gyermekeket, általánosságban 3 éves korig, de szeretettel várunk minden gyermeket, aki még nem töltötte be az 5. életévét.

 

Mivel alaptevékenységeink során sok családdal kerülünk kapcsolatba, elmondható, hogy a helyi családok és édesanyák mindennapi nehézségeit közvetlen közelről ismerjük, részletes információink vannak arról, hogy mi tántorítja el a családokat a két vagy három gyermek vállalásától, mi ingatja meg leginkább a család stabilitását, milyen munkahelyi és egzisztenciális nehézségekkel kell megküzdeniük.

 

Célunk, hogy olyan módszertanokat dolgozzunk ki, amelyek :

 

 egyénre szabott tanácsokkal

 

 helyi problémákra választ adó e-tananyaggal

 

 workshopokon és kiscsoportos tanácsadásokon keresztül segítik a családok hétköznapjait

 

Intézményünk küldetésnyilatkozata:
 Biztonságot, törődést, odafigyelést biztosító szeretetteljes légkörben neveljük a gyermekeket

 

 Vállaljuk a  gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítését, amely magába foglalja a teljes gyermeki személyiség és az életre való felkészítését a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. Vállaljuk továbbá azt, hogy a hozzánk járó gyermekekben kialakítjuk az egészséges életmód szokásait, biztosítjuk az érzelmi nevelést, a szocializációt, és az érzelmi fejlesztést. Annak érdekében, hogy nyitott az emberi és természeti környezetre figyelő felnőtteké válhassanak.

 

 Nevelés és gyermekközpontú intézményünk biztosítja az érzelemgazdag, személyes kapcsolatokon nyugvó, kiegyensúlyozott, harmonikus légkört, ahová gyermek és szülő szívesen jön.

 

 Kiemelt feladatunk a kommunikáció és a kooperáció fejlesztése.

 

 Intézmnyünk törekszik az egységes nevelési szemlélet megvalósítására, együttműködésre, az ismeretek, tapasztalatok átadására.

 

 Gondot fordítunk a valamilyen okból hátránnyal érkező gyermekek esélyjavítására az iskolai kudarcok megelőzése érdekében.

 

 Az informatika intézményeinkben való említésekor az új eredmények, megoldások feltérképezése, megismerése mai feladat, mert holnap már meglehet, hogy az út – a pedagógiai kihívások útja – olyan szövevényes lesz, hogy nem tudunk eligazodni az „egymás alatt, fölött elágazó, több irányba haladó, széles és kivilágított sztrádákon”.

 

 Szakmai munkánk során a holnap kihívásaira is figyelnünk kell.

 

 El kell gondolkodnunk az „egész életre szóló tanulás”, és az „egész életen át tartó tanulás” különbségein.

 

 Jövőképünk

 

 A küldetésünket vállalva valósítjuk meg intézményünk céljait, feladatait. Megőrizzük intézményünk személyes kapcsolatokon nyugvó kiegyensúlyozott, harmonikus légkörét, mellyel hozzájárulunk a gyermekek kiegyensúlyozott, boldog alaphangulatához.

 

 Kapcsolatot építünk ki a közvetlen partnereinkkel (szülők, önkormányszatok, egyházak, védőnői hálózat) annak érdekében, hogy a gyermekek az általános emberi értékeket és társadalmi normákat sajátítsák el.

 

 Hagyományainkat ápoljuk és átadjuk gyermekeinknek.

 

 Intézményünkben magas színvonalú szakmai munka folyik, melyet a jövőben is meg kívánunk őrizni.

 

 Pedagógusaink továbbképzéseken fejlesztik ismereteiket a nevelőmunka javítása, újabb módszerek megismerése érdekében.

 

 Megőrizzük intézményünk nyitottságát.

 

 Intézményünkben a tárgyi feltételek fokozatos javítására törekszünk, mert gyermekeink közül felnőtt korukban azok fognak érvényesülni, akik ismerik az önálló és folyamatos tanulás módszereit, akik képesek lesznek kommunikálni térben és időben, akik hatékonyan tudnak együttműködni a különböző rendszerekben

 

 A digitális eszközök használatát ai csoportokban a gyermekek érdeklődése, kíváncsisága alapozza meg. A programok használata gyorsan és könnyen elsajátítható, színes képeivel figyelemfelkeltő, vizuális és auditív tapasztalásra épít játékos formában. A számítógép motiváló erejét kihasználva, játékos formában gyakoroltatja a különböző képességek fejlődését.

 

 Intézményünk elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy a partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni.

 

 Intézményünk elsősorban a gyermekek igényeinek próbál megfelelni és érdekeiket szolgálni.

 

 Intézményünk minden dolgozója fontosnak tartja azt, hogy legfontosabb partnereink a gyermekek,és Ők biztonságban, szeretetteljes légkörben töltsék napjaikat.

 

 Fontosnak tartjuk a család és az intzmény nyitott, kölcsönösen segítőkész kapcsolatának továbbfejlesztését.

 

 Felelősek vagyunk a gyermekek sokoldalú képességfejlesztéséhez szükséges nevelési módszerek elsajátításáért.

 

 Fontosnak tartjuk a belső és külső továbbképzéseket, nevelési módszereink bővítését, az önképzést.

 

 Intézményünk dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményi fejlesztés, a partnerközpontú működés iránt.

 

 Intézményünk megpróbál minél gyorsabban reagálni partnerei igényeire.

 

 

 

 Az intézményünk  nevelésének alapvető célja:

 

 A gyermekek nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

 

 Sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés, fejlesztés biztosítása.

 

 A szülőkkel folyamatosan ismertettük a csoportunkban alkalmazott „jó gyakorlatot”, nyílt nap formájában bármikor betekinthettek csoportjaink életébe.

 

 Az elméleti alapok bemutatása mellett beszélgetést szerveztünk a számítógép használat előnyeiről és buktatóiról, tudatosítva a számítógép előtt eltöltött idő kontrollálásának fontosságát, a megfelelő –óvodás korosztálynak készített – programok használatát, a szülői segítségnyújtás, együtt tevékenykedés, kommunikáció szerepét.

 

 Tervezzük a gyermekek (szeret – nem szeret módszerrel) és a szülők (kérdőíves módszerrel) körében a digitális eszközök használatával kapcsolatos partneri elégedettségmérést.

 

 Mivel az informatika és az információ társadalmi szerepe jelentősen felértékelődött, és az infokommunikációs eszközök szédületes gyorsasággal fejlődnek, – költségvetési helyzetünket ismerve – igyekszünk minden pályázati lehetőséget megragadni eszközállományunk bővítésére, modernizálására.

 

 

 

 

 

Az intézmény működésének  jelenlegi gyakorlata:

 

 

 

 Intézményünkben a dokumentumok kezelése szabályozottan történik. A szabályozás célja azoknak a dokumentumoknak a rendszerezése, kezelése, amelyek az intézmény mködésének hitelességét, érvényességét igazolják.

 

 Az intézményvezető irodájában találhatók az intézmény működését meghatározó törvények, rendeletek, dokumentumok, szabályzatok, határozatok. Ezeket a dokumentumokat az intézmény dolgozói igény szerint bármikor megtekinthetik.

 

 Munkatársi értekezleten valamennyi munkatársat, érintő szabályzatot, törvényeket, rendeleteket, munkaterveket, intézkedési terveket és, ha van, annak változásait az intézmény vezetője ismerteti.

 

 A törvények, rendeletek, szabályzatok betartását  az intézményvezető ellenőrzi.

 

 A feladatok meghatározásával és szabályozásával célunk az, hogy intézményünkben, mint szervezetben a munkánk kiszámítható, egymásra épülő, és ellenőrizhető tevékenységekkel valósuljon meg.  

 

A dokumentumok ismertetése a munkatársakkal alkalmazotti értekezleten történik:

 

 

 

A stratégiai tervezés legfontosabb elemeinek tartjuk:

 

 előretekintés a jövőbe

 

 kreativitás

 

 változtatásorientált megközelítés az értékek megtartása mellett.